Publicaties

Categorieën:

Door
Filip De Rynck
Filip De Rynck, Raf Pauly en Tess Hitchins
Door
Raf Pauly
In deze paper vraagt men zich af of de introductie van het maatwerkdecreet tot een sterke(re) NPM-achtige aansturing leidt van de sociale economie? Zien we een overheid die eenzijdig regelgeving oplegt die effectief leidt tot meer nadruk op competitie, efficiëntie en marktproductie?
Door
Raf Pauly
In dit rapport wordt een analyse gemaakt van netwerken tussen lokale besturen en middenveldorganisaties die zich het lot van vluchtelingen en asielzoekers aantrekken. De casestudie spitst zich toe op de netwerken die ontstaan zijn in 2015-2016, tijdens de zogenaamde ‘opvangcrisis’, in drie steden: Gent, Sint-Niklaas, en Mechelen. Er is ook aandacht voor hoe ze verder werken in de periode na 2016. De meeste van deze netwerken werden afgebouwd in 2018 bij de eerste daling van de asielaanvragen, maar we zien in 2019 dat deze terug in werking worden gesteld nu er een nieuwe stijging van asielaanvragen plaatsvindt.
Door
Bart Verhaeghe
CSI Flanders leverde heel wat publicaties op. We gieten ze hier in een overzicht.
Door
Bart Verhaeghe
De slotbeschouwingen op de conferentie formuleerden aan de hand van een aantal stellingen een agenda voor de toekomst. 
Door
Bart Verhaeghe
De slotconferentie begon met een toelichting van de belangrijkste bevindingen uit het volledige onderzoek.
Door
Thomas Swerts
Dit rapport gaat over de mate waarin het lokale middenveld zich vernieuwt in de context van een snel veranderende maatschappij. Het rapport focust niet op één organisatie, maar op het lokale middenveld in één gemeente, namelijk in het Brusselse Molenbeek. Net zoals in veel grootstedelijke buurten deden zich in Molenbeek de voorbije decennia forse sociologische veranderingen voor, zoals immigratie, verarming en gentrificatie. Wat Molenbeek interessant maakt voor ons is dat het ons toelaat te analyseren hoe een lokaal middenveld zich organiseert in een achtergestelde, multiculturele en gestigmatiseerde grootstedelijke buurt. Ten eerste komt de impact van politiek-institutionele factoren zoals verzuiling en ontzuiling en de communautaire politiek in Brussel op het Molenbeekse sociale weefsel aan bod. Ten tweede is er aandacht voor de evolutie van Molenbeek van etnische enclave naar super-diverse buurt als factor van sociale (des)organisatie.
Door
Lise Szekér
Hoe managen middenveldorganisaties hun vrijwilligers en wat drijft hun keuzes? Dat is de centrale vraag in deze studie. We beantwoorden deze vraag vanuit het perspectief van middenveldorganisaties en dus niet vanuit het perspectief van de vrijwilligers zelf. We opteren voor deze onderzoeksvraag omdat veel middenveldorganisaties vandaag wel vrijwilligers hebben maar maar (nog) geen strategisch vrijwilligersmanagement hebben ontwikkeld.
Door
Björn Carré
In dit rapport wordt vooreerst dieper ingegaan op één van de actuele thema’s in de non-profit sector: vermarkting ofwel hybridisering richting de markt. Ten tweede wordt er aandacht besteed aan de geloofwaardigheid of legitimiteit van dergelijke hybride non-profitorganisaties. Loopt een organisatie die hybridiseert richting de markt het risico om aan legitimiteit in te boeten? Ten slotte worden strategieën bekeken die non-profitorganisaties toepassen om met effecten van hybridisering richting de markt op legitimiteit om te gaan. In deze casestudie wordt ingezoomd op de welzijnssector in Vlaanderen.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*