Nieuwsarchief

Bart Verhaeghe
Publicatie
De slotbeschouwingen op de conferentie formuleerden aan de hand van een aantal stellingen een agenda voor de toekomst. 
Door
Bart Verhaeghe
De slotconferentie begon met een toelichting van de belangrijkste bevindingen uit het volledige onderzoek.
Door
Bart Verhaeghe

Op 4 februari 2020 vond de slotconferentie van CSI Flanders plaats. Een 250-tal deelnemers doken de hele dag in de rijke resultaten van het volledige onderzoek. Hier bundelen we de lezingen en...

Door
Thomas Swerts
Dit rapport gaat over de mate waarin het lokale middenveld zich vernieuwt in de context van een snel veranderende maatschappij. Het rapport focust niet op één organisatie, maar op het lokale middenveld in één gemeente, namelijk in het Brusselse Molenbeek. Net zoals in veel grootstedelijke buurten deden zich in Molenbeek de voorbije decennia forse sociologische veranderingen voor, zoals immigratie, verarming en gentrificatie. Wat Molenbeek interessant maakt voor ons is dat het ons toelaat te analyseren hoe een lokaal middenveld zich organiseert in een achtergestelde, multiculturele en gestigmatiseerde grootstedelijke buurt. Ten eerste komt de impact van politiek-institutionele factoren zoals verzuiling en ontzuiling en de communautaire politiek in Brussel op het Molenbeekse sociale weefsel aan bod. Ten tweede is er aandacht voor de evolutie van Molenbeek van etnische enclave naar super-diverse buurt als factor van sociale (des)organisatie.
Door
Lise Szekér
Hoe managen middenveldorganisaties hun vrijwilligers en wat drijft hun keuzes? Dat is de centrale vraag in deze studie. We beantwoorden deze vraag vanuit het perspectief van middenveldorganisaties en dus niet vanuit het perspectief van de vrijwilligers zelf. We opteren voor deze onderzoeksvraag omdat veel middenveldorganisaties vandaag wel vrijwilligers hebben maar maar (nog) geen strategisch vrijwilligersmanagement hebben ontwikkeld.
Door
Björn Carré
In dit rapport wordt vooreerst dieper ingegaan op één van de actuele thema’s in de non-profit sector: vermarkting ofwel hybridisering richting de markt. Ten tweede wordt er aandacht besteed aan de geloofwaardigheid of legitimiteit van dergelijke hybride non-profitorganisaties. Loopt een organisatie die hybridiseert richting de markt het risico om aan legitimiteit in te boeten? Ten slotte worden strategieën bekeken die non-profitorganisaties toepassen om met effecten van hybridisering richting de markt op legitimiteit om te gaan. In deze casestudie wordt ingezoomd op de welzijnssector in Vlaanderen.
Door
Björn Carré
Vooreerst wordt er in dit rapport dieper ingegaan op één van de actuele thema’s in de non-profit sector: vermarkting ofwel hybridisering richting de markt. Ten tweede wordt er aandacht besteed aan de geloofwaardigheid of legitimiteit van dergelijke hybride non-profitorganisaties. Ten slotte wordt gekeken naar strategieën die non-profitorganisaties toepassen om met effecten van hybridisering richting de markt op legitimiteit om te gaan. In deze casestudie wordt ingezoomd op de sector van de sociale economie.
Door
Björn Carré
In dit rapport wordt vooreerst dieper ingegaan op één van de actuele thema’s in de non-profit sector: vermarkting ofwel hybridisering richting de markt. Ten tweede wordt er aandacht besteed aan de geloofwaardigheid of legitimiteit van dergelijke hybride non-profitorganisaties. Loopt een organisatie die hybridiseert richting de markt het risico om aan legitimiteit in te boeten? Ten slotte worden strategieën bekeken die non-profitorganisaties toepassen om met effecten van hybridisering richting de markt op legitimiteit om te gaan.
Door
Pieter Cools
In dit rapport worden de manieren bestudeerd waarop middenveldorganisaties de belangen van sociaal uitgesloten groepen kunnen behartigen aan de hand van een casestudie van de Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen. Hoe zetten Verenigingen Waar Mensen in Armoede het Woord Nemen in op maatschappelijke verandering? Wat zijn de belangrijke strategieën voor het opnemen van hun politieke rol en welke verschillen zien we binnen de sector? Wat zijn belangrijke evoluties en innovatieve ideeën binnen deze sector wat betreft het opnemen van hun politieke rol als vertegenwoordiger van mensen in armoede?
Door
Lode Vermeersch
Dit rapport beschrijft het personeelsbeleid in twee kleine, flexibele middenveldorganisaties. Het gaat over het Leuvense Hal 5 en het Brusselse Allee du Kaai. Hal 5 is een Leuvense vzw die in de voormalige spoorweghallen diverse partnerorganisaties samenbrengt rond de thema’s voeding, bewegen, gemeenschapsopbouw, en duurzaam ondernemen. Allee du Kaai is een project van Toestand vzw dat is ingericht in leegstaande loodsen nabij het Brusselse Noordstation en Maximiliaanpark. Beide cases zijn jong en nieuwsoortig middenveld, ontstaan vanuit een interesse en engagement van burgers en buurtbewoners om leegstand tegen te gaan. Beide cases zijn echter kleine organisaties met slechts twee werknemers bij Hal 5 en vier tewerkgestelden bij Allee du Kaai.